Referater

 

ReferatOrdinær generalforsamling

Ejby Forsamlingshus, Ejbyvej 60 onsdag d. 22. feb. 2023 kl. 19.30.

 

Der var mødt 27 personer op til selve generalforsamlingen inklusive bestyrelsen.

 

 Dagsorden ifølge vedtægter:

ad 1)  Valg af dirigent – John Petersen.

          Valg af stemmetællere – Flemming Skjoldager Andersen og Lars Kiørboe.

          Valg af protokolfører – Bestyrelsens sekretær Benedikte Kiørboe.

 

ad 2)  Bestyrelsens beretning ved formanden.

Beretning 2023

Vi indledte 2022 som sædvanlig med, at bestyrelsen konstituerede sig ved det første møde efter generalforsamlingen, og vi havde fået ny suppleant Asger Olsen, da Bent Reiner Nielsen havde valgt at stoppe.

Vores første opgave i det nye år var at finde nye placeringer for de 2 montre, som vi havde stående på vores kontor, hvor de fyldte alt for meget. Løsningen blev, at vi fik lov til at have en montre ved indgangen til biblioteket med en udstilling, for nuværende om/med Madsens stene. Den anden kom på Kirke Hyllinge skole, som meget gerne ville have den.

Torsdag d. 24. marts havde vi vores første foredrag i 2022 på Kirke Hyllinge bibliotek sammen med Lejre arkiv, Lejre og Hvalsø historiske foreninger. Det var igen om Madsens Stene, (vi er meget glade for Madsens stene!) da ROMU havde lavet en udgravning på klinten ved Ejby for at teste Madsens teori om Neandertalernes eventuelle tilstedeværelse ved Isefjorden. Resultatet var desværre negativt, men Madsens historie består, og fremtiden er der som bekendt ingen, der kender,

 

 

så hvem ved??. Det var et rigtig godt besøg med 67 deltagere, og museumsinspektør Ole Kastholm fra ROMU var foredragsholder. Og selvom udgravningen viste sig, at være negativ, kom vi godt omkring Isefjorden, Ejby Klint og Madsen.

Vi var 3 fra bestyrelsen, som var til årsmøde i Dansk Lokalhistorisk Forening fra d. 22-4 til d.24-4, hvor vi, ud over generalforsamlingen, havde stor glæde over at møde ligesindede fra andre historiske foreninger i hele Danmark og udveksle erfaringer med dem. Oven i dette fik vi et flot foredrag fra arbejdermuseet om arbejderbevægelsens opståen og historie.

  1. 20. maj havde vi reception om bogen ”Husene i Holtensminde”. Den meget passende afholdt i Gunhilds galleri, som ligger i Holtensminde, og hermed en stor tak til Gunhild og Jørgen Fogh Rasmussen for deres gæstfrihed. Receptionen forløb rigtig godt med 50-60 besøgende, dejligt vejr og over 50 solgte bøger. Ligeledes en stor tak til forfatterne Lars Kiørboe og alle andre involverede. Det er projekter / historier som denne og sidste års bog om ”Gårdene i Sæby”, der vil blive stående i eftertiden.

De tre foreninger og Lejre arkiv afholdt et spændende foredrag om Bronzealderen ved Kristian Kristiansen d. 22. maj i Hvalsø Kulturhus. Det var en meget spændende foredragsholder med stor viden om Bronzealderen og med helt nye interessante vinkler på tiden dengang.

Det skal også nævnes, at bestyrelsen fastholdt en efterhånden gammel tradition, at den ved sidste møde inden sommerferien både holdt møde og derefter sommerfest med ægtefæller. Også denne gang hos Palle og Pernille i Rye – hvor man hver især bidrog med mad til det fælles bord.

Vi havde også i år en stand med på Sæby Bylaugs Loppemarked, da det er en god måde at vise foreningens ”ansigt”. I det gode vejr fik vi også solgt en del bøger og hæfter.

Vi bliver i Sæby for d. 7.september havde vi Kirkegårdsvandring og besøg i Sæby kirke. Først en omvisning på kirkegården med Ellen Skjoldager Andersen, som er barnefødt i Sæby, og pastor Helene Rasmussen som meget vidende guider. Bagefter var de, som havde lyst, en tur oppe i klokketårnet, og vi sluttede af inde i kirken med en meget fin samtale om betydningen af at bevare vores kirkegårde bedst muligt på grund af deres historiske betydning.

Dagen efter d. 8. september var jeg i Hvalsø bio, i en helt fyldt biografsal, for at se Lejre Arkivs første film om personer, der har betydet meget for kommunen og dens beboere. Valget var faldet på Bent Gottfredsen, men kort tid efter blev Bent desværre alvorligt syg og kommer ikke tilbage til foreningsarbejdet igen. Kort derefter efter blev også Hans Jørgen Lyck Larsen fra Lejre ramt af sygdom, så alt dette har gjort, at arbejdet med foredrag i de tre foreningers regi sammen med Lejre arkiv har ligget stille siden. Det har ligeledes medført, at noget, som vi har drøftet løst i bestyrelsen,

 

 

lige pludselig blev relevant, da vi fik en henvendelse fra Hvalsø om at begynde en samtale om en sammenlægning af foreningerne. Lejre meldte hurtigt fra, men Hvalsø og Bramsnæs blev enige om at fortsætte med arbejdet mod en sammenlægning af de to foreninger. Dette kræver naturligvis en godkendelse fra generalforsamlingen, om at vi kan forsætte med arbejdet mod en sammenlægning samt, når dette er på plads, en endelig godkendelse på en generalforsamling til den tid. Der er afsat et punkt (11) til dette på dagsordenen.

Torsdag d.13. oktober havde vi et foredrag sammen med Lejre arkiv, samt Lejre og Hvalsø historiske foreninger. Det var om udgravningerne ved Rye, hvor der har ligget en stormandsgård formodentlig fra 1300-tallet til begyndelsen af 1500-tallet. Det spændende denne gang var, at ud over, at arkæologerne havde fundet ud af, at gården var meget større end udgravningen fra forrige udgravning havde vist, så var der også gjort et fantastisk detektorfund i form af en større skat bestående af guld, smykker, mønter samt flere andre værdifulde genstande, der kunne beskrive den tid, de stammede fra. Formodentlig tiden omkring Erik af Pommern, og det var også en urolig tid. Alt dette fortalte Jesper Langkilde fra ROMU om i et velbesøgt og underholdende foredrag, hvor der var mødt 52 personer op. ROMU er ikke færdige i Rye, og Jesper Langkilde tilkendegav, at han gerne kom igen, når der mere at fortælle om.

Vi har fået en meget interessant beskrivelse om Jenslev fra Mogens Henriksen, som blev født i Jenslev i 1935. Mogens lever i dag i Holbæk som en ældre mand og er lidt alderdoms svækket, og derfor er vi glade for, at han har doneret sin beskrivelse til os i Bramsnæs Lokalhistoriske Forening.  Mogens har skrevet om Jenslev fra i dag og bogstaveligt tilbage fra tidernes ¨begyndelse¨, hvorved han kommer rundt i Danmarkshistorien og beskriver sædernes skiften og landbrugets forandring m.m. Virkeligt detaljeret og omfangsrigt.

Vi har desuden udlånt et billede af vores amatørarkæolog Erik Madsen, samt nogle genstande fra hans samling til ROMU til brug for en spotudstilling i ROMU om Madsen og hans udgravninger i Ejby. Udstillingen var fra d. 4. november, og d. 7. december holdt Ole Kastholm et foredrag om Madsen og hans udgravninger i Ejby på ROMU. Så Madsen og hans stene lever stadig.

Som opfølgning på dette var vi lørdag d. 26. november på besøg i Naturhistorisk Museum i København, hvor vi så en udstilling om Neanderthalerne, den var virkelig god og informativ med forbindelse op til vore dage med klimabevægelse og biodiversitetsforandringer.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ad 3) Kassereren Irene Petersen præsenterede driftsregnskabet for 2022:

         Bankbeholdningen er kr. 32.304,83 og kontantbeholdningen for foreningens vedkommende er

         på kr. 962,00 og Bogforlagets kontantbeholdning er på kr. 2151,00, dertil en

         frimærkebeholdning på kr. 117,00.

         Varelageret af bluser og trøjer samt beholdningen af ”Gårdene i Sæby” er sat til kr. 0,00.

         Udgifterne i 2022 beløb sig til kr.43.000,74, mens indtægterne udgjorde kr. 36.309,88,

         hvorved der er et driftsunderskud på kr. 6.690,86.

         Regnskabet blev godkendt. (se vedlagte)

                 

ad 4) Der var ingen indkomne forslag.

 

ad 5) Fastsættelse af kontingent – uændret.

         

ad 6) Kassereren Irene Petersen præsenterede det fremlagte budget for 2023.

          Det viser en forventet indtægt på kr. 22.000 og forventede udgifter på kr.21.200, så der vil

          være et overskud på kr. 800.

 

ad 7) Genvalg til Inge Winther, Palle Pedersen og Ellen Skjoldager Andersen.

 

ad 8) Valg suppleant – udgår.

 

ad 9) Valg af revisor – udgår.

 

ad 10) Valg af revisorsuppleant – udgår.

 

ad 11) Sammenlægning med Hvalsø:

           De fremmødte medlemmer – bortset fra 1 – gav tilsagn om, at man i bestyrelserne kunne

           arbejde videre med planerne for sammenlægning af de to foreninger.

           En repræsentant - Thyra Johannesen fra Hvalsø – var også til stede.  

 

_______________________________________________________________________________

 

Efter generalforsamlingens afslutning var der en kort pause, hvor der blev serveret boller med

pålæg/ost samt kaffe/te inden sidste punkt på programmet: Tobias Mortensen, koordinator i Lejre Arkiv vil fortælle lidt om Lejre Arkiv, inden der afholdes Billedbanko.

 

 

Lejre Arkiv

Historisk Billedbanko

Arkivet er vores kulturhistoriske DNA og kan inddeles i 3 faser: indsamling, registrering og formidling. Arkivet dækker et område med 49 landsbyer, 247 gravhøje, monumenter, historiske godsmiljøer og maritim kulturarv. Alt det er samlet i ca. 500 hyldemeter papirarkivalier og ca.

 

12.446 registrerede billeder af arkivets op mod 115.000 billeder. Til hjælp hertil kommer 18 frivillige på arkivet, og der er desuden ansat en arkivmedhjælper i 8 timer ugentlig.

Derefter fik vi hver udleveret én spilleplade med 25 felter, hvor der i stedet for tal stod titlen på et billede fra Bramsnæs. Disse blev nu vist på en skærm – først uden titlen – som man så kunne krydse af, hvis man havde det. Der var præmier for 1 række, 2 rækker og til sidst hele pladen i form af chokolade.

   

 

 Bøger & hæfter:

Salget af foreningens bøger og hæfter foregår nu kun gennem foreningen.

De kan bestilles pr. mail: blf.bramsnaes@live.dk - husk at opgive navn, adresse og telefonnr.

eller på telefon til Inge Winther på 40 59 58 42.

 

________________________________________________________________________________

 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med:

Bjarne Holm som formand, Palle Petersen som næstformand, Irene Petersen som kasserer, Benedikte Kiørboe som sekretær, Inge Winther styrer Bogforlaget og Ellen Skjoldager Andersen og Thomas Dam Bruun er bestyrelsesmedlemmer, mens Asger Olsen er suppleant.

                                                                            

                                                                             (Ref. Benedikte Kiørboe. Sæby d. 11.marts 2023).
Guldskatten fra Rye.

 

Torsdag d. 13. oktober 2022 var der mødt 52 personer op på biblioteket i Kirke Hyllinge for at høre arkæolog Jesper Langkilde fra Roskilde Museum fortælle om de seneste udgravninger i Rye og fundet af en guldskat fra 1400-tallet.

Rye – et gammelt navn for en rydning – ligger i et vådområde lige ved et vadested over Rye å. Stedet er nævnt første gang i 1350 som tilhørende Valdemar Atterdag, og har senere i middelalderen været ejet af forskellige adelige. Genopbygget efter en brand i 1569 og revet ned i 1880. Tilbage i slutningen af 1980erne har Roskilde Museum udgravet resterne af en stormandsgård fra middelalderen, der sandsynligvis var en forløber for Ryegård herregård, der fra 1500-tallet og frem til i dag har ligget ca. 500 m længere mod vest.

Der er 6 eksempler på stormandsgårde, der er opført i nærheden af en kirke: Fjenneslev, Varpelev, Sønder Jernløse, Karlstrup, Rye og Sct. Jørgensbjerg. Tidligere i 12-1300-tallet byggede man befæstede borge, men Margrethe I forbød private borganlæg, så bagefter opførte man herregårde i bindingsværk med pragtanlæg. Anlægget flyttedes væk fra kirken 1575.

I sommeren 2021 påbegyndte museet en ny udgravning efter et detektorfund på stedet af en guldskat. Udgravningsfeltet afslørede store sten og stolpehuller, der angav et 17-18 m. langt og 8-9 m. bredt hus med ovn/ildsted og lerstampet gulv fra den sene del af middelalderen. Muligvis en økonomibygning/bryggers eller værksted, og selve bygningen blev sløjfet omkring 1500.

Guldskatten var deponeret inde i huset og omfattede ca. 80 genstande, nogle af rent guld, guldindfattede ædelsten, mønter (fra Erik af Pommerns tid), bæltespænder – alt sammen brugte genstande fra omkring år 1400.

Den nye udgravning gav en fornemmelse af et trefløjet anlæg sat i forbindelse med de tidligere udgravninger fra 1980erne. Anlægget er så blevet udvidet mod vest fra de oprindelige bygninger.

 

Referat
Kirkeodyssé -- Sæby kirke.

Onsdag d. 7. september 2022 var der mødt 20 personer op på kirkegården i Sæby for at deltage i kirkegårdsvandringen m.m..
Sognepræst Helene Wonsbek Rasmussen indledte med at fortælle om selve kirkegården, der fik sin nuværende skikkelse i 1825 efter kirkens istandsættelse. Der eksisterer stadig en plan over kirkegården med store familiegravsteder tilhørende slægtsgårdene i sognet. Desuden er kirkegården omgivet af et gedigent, gammelt stendige af hensyn til svinene.
Derefter viste Ellen Skjoldager Andersen rundt på kirkegården. Vi så gravstenen over sognepræst Bent Nielsen, født her i sognet senere præst ved kirken og død 2005. Ligeledes stenen over den kendte pastor Momme, død 1902, samt stenen over smed Johannes Mortensen. De store gårdmænds gravsteder – f.eks. Drillgårdens og Vestergårds familiegravsteder er fredede, men deles i dag op af hække. Det Treschowske familiegravsted er ligeledes fredet men indeholder kun en tom grav! Familien var de sidste ejere af kirken, før den gik over til selveje. Et særlig berømt og bemærkelsesværdigt gravminde er den sandsten, som Nikolaj Abraham Holten satte over bonden Lars Pedersen fra Hyllingeledsgården, født 14.okt. 1787 og død 23.april 1833. Den finder man i nærheden af kirkegårdens nordøstre hjørne.
Så gik turen op i kirkens tårn og loft. De to klokker, der hænger deroppe, stammer ikke fra tiden for tårnets opførelse (1400-tallet) men den ene er fra 1688 og den anden fra 1858, da de oprindelige klokker blev omsmeltede i forbindelse krige.
Vi sluttede af inde i selve kirken, hvor sognepræst Helene Wonsbek Rasmussen fortalte om kirken. Kirken er oprindelig en romansk frådstenskirke fra det store kirkebyggeris periode – det vil sige 11-1200-tallet - men fik i 1400-tallet et gotisk tårn af røde munkesten. Juleaften 1823 styrtede en del af tårnet ned i kirkens hvælvinger, hvorefter N.A. Holten som kirkeejer var parat til at genrejse den, men i betydelig udvidet skikkelse. Ombygningen blev forestået af bygmester Jørgen Hansen Kock, og kirken blev udvidet med to korsarme mod nord og syd samt en halvrund apsis mod øst. Samtidig blev de gamle frådstensmure beklædt med gule mursten. I det indre fremtræder kirken som en miniatureudgave af Vor Frue kirke i København med sit gennemførte empireudstyr med den glatte, hvidlakerede prædikestol, altertavlen er et maleri af C.W. Eckersberg og på sideskibets vægge er to relieffer af H.V. Bissen. De fremherskende farver i kirkerummet er svag gult og gråt. Under det nordre kirkeskib findes en tilmuret gravhvælving, som i flere hundrede år blev benyttet til begravelser af flere adelsfamilier fra Egholm.
Til slut blev rejst det spørgsmål: hvad sker der med gravstenene på de sløjfede grave? Bliver de mest bevaringsværdige opstillet på en dertil indrettet plads på kirkegården? bliver de slået til skærver? Kan de eventuelle pårørende få dem?
På Gevninge kirkegård har man forsynet nogle af gravstenene med QR koder, som man så kan skanne og få historien om stenens ejer.Reception


Bramsnæs Lokalhistoriske Forening holdt reception i anledning af udgivelsen af bogen: ”Husene i Holtensminde” fredag d. 20/5 2022 kl. 16 i Gunhilds Galleri, Holtensmindevej 75. Der mødte 50 – 60 mennesker op og snakken gik livligt, mens der blev serveret hvidvin, andre drikkevarer og snacks. Langt de fleste købte den nye bog (vi solgte 51) og flere af vores andre publikationer.

 

Foreningens formand, Bjarne Holm, holdt tale:

Kære alle sammen – hjertelig velkommen her til receptionen for bogen om Sæbyhuse/Holtensminde. Det er lidt af en begivenhed, at vi står her i dag med endnu en udgivelse af en bog om Sæby. For kun 2 år siden udgav vi bogen om gårdene i Sæby, og jeg er blevet fortalt, at forfatterne allerede går og pusler med en bog mere.

Som lokalhistorisk forening er dette arbejde, som disse forfattere udfører, essensen af foreningens virke og sjæl. Det dygtige arbejde er i høj grad godt både for lokalområdet, som får styrket sin historiske viden, og for vores forening, som kan støtte den viden, og forhåbentlig bevare og udbygge den i den kommende tid.

Det er spændende at læse i bogen, hvordan forfatterne er kommet rundt i tiden – fra fattige fæstere til selvstændige ejere med forskellige erhverv. Det er blevet til en bebyggelse, hvor der også kommer kendte og kreative mennesker til – alt lige fra filmfolk, akademikere og kunstnere til såkaldte almindelige mennesker. Det siger måske noget om bebyggelsens sjæl, hvilket også fremgår af det fællesskab, der bliver vist i bogen i form af ord og billeder.

Vi vil også gerne sige tak til bogens sponsorer – Lejre Kommune, Dansk Lokalhistorisk Forening, anlægsgartner Gottlieb A/S samt revisor Jannik Petersen, som har bidraget til bogen og er giver af den fortræffelige vin, vi nyder i dag.

Også en tak til Lejre Arkiv og Tobias Mortensen for god hjælp til indsamling af materiale til bogen, samt en stor tak til forfatterne Annelise Vigild, Jørgen Willemoes Larsen, Dorthe Pontoppidan for deres store arbejde og til Lars Kiørboe for redigering og hjælp til bogen.

Ligeledes takker vi Gunhild og Jørgen Fogh Rasmussen for at huse os i dag, vi kunne ikke have et bedre sted end lige her i hjertet af Holtensminde.

Som en repræsentant for slægten Holten vil vi også byde direktør for Sagnlandet Lars Holten velkommen og overrække ham en bog som erindring om Holtenslægten virke her på egnen.

 

Boganmeldelse.

 

Så er der udgivet en ny bog i serien om landsbyen Sæby i Hornsherred.

Denne gang handler bogen om rækken af husmandssteder der ligger nord for byen på vejen mod Krabbesholm, som i dag hedder Holtensminde også kendt som Sæby Huse eller slet og ret Husrækken.

Husrækken har en lidt speciel historie, der er tæt knyttet til godsejer Holten på Krabbesholm.

Bogen er i et lidt mindre og mere handy format end  Bogen om Sæby, men er ellers bygget op på samme måde. Der fortælles om de historisk data, der kan findes i diverse arkiver og der fortælles om beboerne fra starten i begyndelsen af 1800 tallet og til den lidt nyere fortid, som der stadig er nogen der kan huske.

Der er mange fine billeder som både er fundet i arkiverne og billeder der stadig er i familierne til de tidligere beboere. Desuden er der interessante gamle kort helt fra udskiftningskortet fra 1806 og op igennem tiden.

Bogen er selvfølgelig især interessant for dem der har rødder i Sæby Huse, men også en interessant fortælling om hvordan en lille ”landsby” blev skabt til de ringere stillede, de såkaldte jordløse beboere fra Sæby.Udgravningerne ved Ejby Klint.


Torsdag d. 24. marts var der mødt 67 personer op til Ole Kastholms foredrag på Kirke Hyllinge Bibliotek.

  • Levede der mennesker i Danmark før isen forsvandt?

Muligvis kom der i slutningen af sidste istid (10.000 f.v.t) enkelte spredte flokke af rensdyrjægere hertil, men i Europa kendes de ikke nordligere end Tyskland.

Kendetegn: Håndkiler af flint – Usikkert fund af håndkile fra Fænø.

 

  • Erik Madsen (1918 – 2001).

Amatørarkæologen Erik Madsen havde samlet løsfund på stranden ved Ejby Klint og var overbevist om, at man her kunne finde spor efter neandertalere (200.000 – 35.000 f.v.t) i selv klinten. I 1960’erne gravede han 5 forskellige steder og fandt en stor mængde palæolitisk flint (1.9000.000 – 8.300 f.v.t.)  blandet med mesolitisk flint (8.300 – 4.000 f.v.t.) fra bondestenalderen.

 

  • Udgravningen i 2020.

Foredragsholderen Ole Kastholm ledede udgravningen i 6 uger og den omfattede 7 m2. Der blev gravet så tæt ved Madsens udgravninger som muligt, sammenholdt med Madsens egne beskrivelser. Selve udgravningen blev foretaget med håndkraft og man indsamlede alt, der havde en ”slagbule”, til senere analyse. Man nåede ned til Weichellaget igennem Eem og ned i Saalelaget. Der blev fundet 100-vis af flintstykker, der muligvis kunne være tildannet af mennesker.  

Men: konklusionen blev, at de ikke er menneskeskabte, men såkaldte: Geofakter, noget som naturen har fremstillet ved: isens tryk, skyllende vand eller slag fra brændingen.

DTU /Risø har foretaget en OSL analyse af snegle og muslingeskaller fra Eem laget, hvorved man kan undersøge, hvornår genstanden sidst er blevet belyst.

Disse viste sig at være fra Eem perioden (75.000 f.v.t.) og det tyder på, at der er sket en omlejring af lagene, men eventuelle arkæologiske fund er ikke nødvendigvis fra Eemtiden.

KONKLUSION: Ingen sikre fund – men Klinten er unik, da der findes et

Eem lag her.

 


                                                                                                                                                                             

ReferatOrdinær generalforsamling

”Den Gamle Skole” Tingstedet 6 i Sæby onsdag d. 26. feb. 2020 kl. 19.30.

 

Der var mødt 38 personer op til selve generalforsamlingen inklusive bestyrelsen.

Derudover kom der 22 personer til foredraget.

  

Dagsorden ifølge vedtægter:

ad 1)  Valg af dirigent – John Petersen.

          Valg af stemmetællere – Lars Kiørboe og Carsten Nielsen.

          Valg af protokolfører – Bestyrelsens sekretær Benedikte Kiørboe.

 

ad 2) Bestyrelsens beretning ved formanden.

Efter det sidste års vellykkede generalforsamling, hvor vi var tilbage i Sæby Gamle skole - ligesom i dag - startede vi året ikke langt herfra, nemlig med byvandring i Gershøj under Karl Johan Rubæks kyndige ledelse, hvor han delte sin store viden om byen og dens historie med de 20 medlemmer, der var mødt op. Vi fik en dejlig dag med stor indsigt i den lille by og dens ganske farverige historie.

Næste begivenhed var besøg på Egholm slot d.11. maj, som afholdt vintage-marked lørdag og søndag, hvor vi var til stede med vores boghandel. Men der var også 16 medlemmer, som kom for at se Egholm slot med dets gamle ruiner. Ejerens datter Rikke Falck viste rundt, og mens vi sad i den gamle jagthytte, fik vi fortalt om slottet og dets lange, spændende historie. Til sidste som dagens clou kom deltagerne ned i den gamle slotsruin fra det 1200 århundrede, som var smukt oplyst af mange fyrfadslys.

Tirsdag d. 28. maj kunne de 3 lokalhistoriske foreninger overrække vores bygningspræmie til ejerne af Hallisgård i Kornerup. Hallisgård er en gammel firlænget, fredet bygning fra slutningen af 1700tallet, som blev købt af de nuværende ejere i 1987. De har siden arbejdet på at restaurere gården sammen med fredningsmyndighederne, til den i dag står som et flot eksempel på, hvordan man kan få en gammel gård omdannet et moderne hjem og samtidig være tro mod gårdens historie.

Der var mødt mange mennesker op til overrækkelsen, deriblandt mange medlemmer af de 3 foreninger inklusive Vagn Reiman, som sidder i bygningsudvalget som repræsentant for Bramsnæs.

Sensommeren indledte vi med et besøg på Nationalmuseets meget omtalte vikingeudstilling.

Det skete d. 31. august, men desværre var der kun 7 medlemmer, der dukkede op. Men de fik en fin rundvisning i den afdeling af museet, som hører vikingetiden til, og endte med Jim Lyngvids spændende udgave af vikingerne. Bagefter var der lejlighed til at besøgte afdelinger på museet.

Madsens Stene er et af foreningens relikvier, som vi er meget stolte af, men som også altid har givet os svære bekymringer, både hvad angår opbevaringsplads og med hensyn til fremtiden. De har haft en lidt omtumlet tilværelse på det sidste med de store forandringer, der har været, men nu har ROMU også har fået øjnene op for dem og rent faktisk efterspurgt dem. Så mandag d. 9. september blev stenene overdraget til ROMUs museumsinspektør Ole Kastholm, som vi har haft et frugtbart samarbejde med. Det skete med passende kvittering, og aftalen er, at ROMU får stenene, og vi beholder arkivmaterialet, som museet kan få kopier af, såfremt de ønsker det.

Allersidste nyt er, at Nationalmuseet måske påtænker at grave ude i klinten, hvor Madsen fandt sine stene.

Tirsdag d.5. november havde de 3 foreninger et foredrag om Den Spanske Syge i Felix i Lejre. Det var et meget interessant foredrag med læge og historiker Hans Trier, hvor vi også kom ind på sygdommens effekt både på Roskilde og Holbæk.

Kort efter var vi igen til et foredrag, denne gang om Kalmarunionen. Det foregik på Hvalsø Kulturhus og Bibliotek d.27. november med en meget underholdende Hans Jørgen Lyck Larsen, som fortalte om oprettelsen og opløsningen af Kalmarunionen, samt om det spændende person- galleri i tiden deromkring, specielt Dronning Margrethe d. 1 og folkene omkring hende.

Mange af vores foredrag bliver til i samarbejde med de 3 andre foreninger i Hvalsø, Lejre, Lejre-Arkæologiske Forening og Arkivet i Hvalsø, Vi har et meget fint samarbejde foreninger og arkiv imellem, og vi synes, at det er nogle spændende aftener, vi får lavet. Der er sammen planlagt foredrag om Genforeningen 1920 og om Kommunesammenlægningen i 1970. Endvidere er der sammen med Lejre Arkæologisk Forening planlagt en vandretur i maj måned til gravhøjene i kommunen.

Vi har fået ny hjemmeside, som vores tidligere webmaster Lis Klarskov, der har redigeret hjemmesiden i 16 år, som det sidste satte op og fik til at køre. Hjemmesiden er nu overtaget af Bettina Balslev Bruun.

Vores samarbejde i museumsrådet er rigtig udmærket, idet der er kommet ny direktør for Roskilde Museum Morten Thomsen Højsgård, som virker meget åben, lyttende og visionær. Vores møder i museumsrådet er meget udbytterige, vi får drøftet mange ting bl.a. foredrag, udstillinger, Lethrica og meget mere, så det er også et godt sted at tale om fremtiden.

 

ad 3) Kassereren Irene Petersen præsenterede driftsregnskabet for 2019:

         Bankbeholdningen er kr. 10.783,60 og kontantbeholdningen på kr. 3.593,00 dertil en

         frimærkebeholdning på kr. 257,00 og et varelager til en værdi af kr. 987,20.

         Udgifterne i 2019 beløb sig til kr. 22.659,04 mens indtægterne udgjorde kr. 25.790,31

         hvorved der er et driftsoverskud på kr. 3.131,27.

         Regnskabet blev godkendt.

         Desværre har der sneget sig en fejl ind, således at sidste del af regnskabet er forkert:

         Udgifterne i 2019 beløb sig til kr. 18.550,34, mens indtægterne udgjorde kr. 24.190

         hvorved der blev et driftsoverskud på kr. 5.639,66.

         (Se i øvrigt vedlagte regnskab).

 

ad 4) Inge Winther præsenterede Bogforlagets årsregnskab for 2019.

         Her er bankbeholdningen på kr. 11.867,37, og der er en kontantbeholdning på kr. 946,00.

         Også dette regnskab blev godkendt uden yderligere kommentarer

                 

ad 5) Der var ingen indkomne forslag.

 

ad 6) Fastsættelse af kontingent – uændret.

         

ad 7) Kassereren Irene Petersen præsenterede det fremlagte budget for 2020.

          Det viser en forventet indtægt på kr.20.000 og forventede udgifter på kr.18.800.00, så der vil

          være et overskud på kr. 1.200.

 

ad 8) Genvalg til Inge Winther, Palle Pedersen og Ellen Skjoldager Andersen.

 

ad 9) Valg af 1 suppleant for 2 år – udgår.

 

ad 10) Valg af revisor for 2 år – udgår.

 

ad 11) Valg af revisorsuppleant for 2 år – udgår.

 

ad 12) Eventuelt.

         Tidligere webmaster Lis Klarskov fik 2 flasker vin som tak for arbejdet med hjemmesiden.

          Der var ligeledes 2 flasker vin til Lars Kiørboe for redigering af bogen ”Gårde i Sæby”, der

          netop er blevet trykt.

 

________________________________________________________________________________

Efter generalforsamlingens afslutning var der en kort pause, hvor der blev serveret boller med pålæg/ost samt kaffe/te inden sidste punkt på programmet: præsentation af bogen ”Gårde i Sæby” ved 3 af forfatterne.

 

Sæby Gamle Gårde.

Som den første fortalte Jørgen Willemoes Larsen om Sæbys struktur og udflytningen af mange af byens i alt 25 gårde. Ejendommene var oprindeligt ejet af Krabbesholm gods, som Nicolai Abraham Holten købte i 1810, og dengang lå alle gårdene inde i landsbyens centrum. Vi har kendskab til gårdene og deres beboere gennem folketællingerne (fra 1787), som altid begyndte med præstegården, degnelodden og derefter gårdene en efter en i samme rækkefølge.

Derefter viste Asger Olsen luftfotos, gamle og nye billeder fra 1864 til 1970 af byens gårde.

Til sidst gav Annelise Vigild eksempler på familiestrukturen på tværs i byen og sluttede af med at omtale beboerne på Stigsagergård.

 

 

Bøger & hæfter:

Salget af foreningens bøger og hæfter foregår nu kun gennem foreningen.

De kan bestilles pr. mail: blf.bramsnaes@live.dk - husk at opgive navn, adresse og telefonnr.

eller på telefon til Inge Winther på 46 40 58 42 / 40 59 58 42

________________________________________________________________________________

 

 

(Ref. Benedikte Kiørboe. Sæby d. 30.marts 2020).