Home

     

Er du lokalhistorisk interesseret?
Kontakt Bramsnæs Lokalhistoriske Forening og oplev Bramsnæs kulturhistorie på forskellige måder. Kom tæt på historiens mange spor.

Måske også spor af din egen?

 

BLF’s bestyrelsesmedlemmer:

Formand

 Bjarne Holm, tlf. 22511409

e-mail:

Næstformand:

Palle Petersen, tlf. 22494010

Mail:

Kasserer:

Irene Petersen, tlf. 23353574

Mail:


Sekretær:

Benedikte Kiørboe, tlf. 24261609

Mail:

 


Bogforlægger: 

Inge Winther, tlf. 30347699

Mail:

Bestyrelsesmedlem:

Ellen Skjoldager Andersen, tlf. 29254273

Mail:

 

Bestyrelsesmedlem:    

Thomas Dam Bruun, tlf. 20739596

Mail:

 Vi er en aktiv forening 

Du kan bl.a. deltage i vores arrangementer som f.eks. hyggelige ture med guider, spændende foredrag.  Eller              besøge museer, jættestuer, landsbyer, kirker og herregårds-museer, evt. som det nærliggende 1500-tals Selsø slot i Skibby. 

Vi spænder vidt og oplever historien i landskabet. Vi har været på dejlige sejlture på Roskilde Fjord, besøgt Nationalparken og Skjold-ungernes Land. Vi har spist vores madpakker midt i solen,mens vi ventede på at komme ind til den nyopdagede vikingeborg (Borgring) ved Lellinge/Køge.  


Gå på opdagelse i fortiden
Bramsnæs Lokalhistoriske Forening har billed-arkiv og lokal-arkiv med dokumentation af tidligere tider og folk i        Bramsnæs. 

Du kan søge efter spor i vores arkivsamlinger og gå på opdagelse i foreningens pubblikationer og lokale undersøgelser.


Lokalhistorie kan også blive spændende slægtshistorie
Lokalhistorien kan føre mange steder hen. Måske til din egen slægts historie. Eller til inspiration til den. Digteren
 H C Andersen fik inspiration gennem Holten-familiens livsforløb i Bramsnæs til hans første eventyr Den lille Idas Blomster, hvor han fortalte historien om den 5-årige Ida Holten Thiele. Familien Holten har fået historien om den lille Ida og Holtenslægten digitaliseret. Tekst og billeder stammer fra en udstilling i Bramsnæs Museum og arkiv 2005, samlet og sat op af museumsinspektør Anette Tonn-Petersen og Slægtsamfundet Holten. Copyright.  Webudgave af Lis Klarskov Jensen 2005.

LETHRICA - vores lokalhistoriske tidsskrift og medlemsblad 
Bladet LETHRICA udgiver lokalhistorier og nyheder fra Bramsnæs, Hvalsø og Lejre, Lejre Museumsforening og Tadre Mølles venner, der er sammen om at restaurere bygninger og udgive bladet.
Alle  medlemmer fra de historiske foreninger er velkommen til at deltage i andre foreningers arrangementer på nær generalforsamlingen. 
Arrangementer bliver annonceret i bladet LETHRICA, som foreningens medlemmer modtager med post.
Medlemsbladet LETHRICA udkom første gang i 2006.


Kontakt os med din historie om Bramsnæs
Har du historisk viden om noget, der interesser dig meget, og harmonerer det med foreningens målsætning, vil vi
meget gerne høre mere.
Foreningens overordnede formål er at

 • vække interesse for egnens historie

 • udbrede kendskabet til egnens historie

 • arbejde for bevarelse af værdifulde bygninger og miljøer i Bramsnæs kommune gennem støtte til Bramsnæs Arkivs arbejde.


Afholdte arrangementer
Formålet forsøger vi at opfylde ved arrangementer som f.eks.

 • rundvisning i jættestuerne i Kyndeløse og Ejby 

 • ud i Holbæk fjord og Isefjorden med Marinehjemmeværnsbåd

 • Ejby Bylaugs 80 års jubilæum med BLF plancher

 • Sporvognsmuseet ved Skjoldnæsholm

 • foredrag om "Madsens stene" (runer)

Send en email til: blf.bramsnaes@live.dk 

Følg os på Bramsnæs Lokalhistoriske Forening på Facebook                                 Bliv medlem og kom ud til steder, som du ellers ikke ville se eller høre om:
Du kan melde dig ind i Bramsnæs Lokalhistoriske Forening ved at sende en mail mærket BLF til blf.bramsnaes@live.dk eller kontakte kasserer Irene Petersen på tornager5@petersen.mail.dk

Kontingentet er kr. 200 om året. Indbetaling af kontingent på foreningens konto nr. 1551-5553377 (dit navn, adresse og medlemsnummer) eller direkte til et af bestyrelsens medlemmer.

Generalforsamlingen afholdes ordinært én gang årligt i februar måned.  


Bramsnæs Lokalhistoriske Forening

 

       Vedtægter, februar 2016.

 

 • 1 Foreningens navn er ”Bramsnæs Lokalhistoriske

      Forening”. Foreningens hjemsted er Biblioteket i Kirke

      Hyllinge, Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge.

 • 2 Foreningens formål er at udbrede kendskab til og

      vække interesse for egnens historie, samt virke for

      bevarelse af kulturhistorisk værdifulde bebyggelser og     

      landskaber i Lejre Kommune.

 • 3 Enhver kan blive medlem af foreningen. Et medlems-

      skab omfatter en person eller husstand (2 personer,

      der begge har indflydelse og stemmeret).

 • 4 Foreningens højeste myndighed er generalforsam-

      lingen, der ordinært afholdes én gang årligt i

      februar måned. Indkaldelse til generalforsamling

 • ordinær eller ekstraordinær – sker med mindst

14 dages skriftlig varsel til medlemmerne.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage

før afholdelse af generalforsamlingen.

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af Bogforlagets regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Fremlæggelse af næste års budget.
 8. Valg af 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 9. Valg af i bestyrelsessuppleant for 2 år
 10. Valg af revisor for 2 år
 11. Valg af revisorsuppleant for 2 år
 12. Eventuelt.

 

Referat af generalforsamlingen udsendes til medlemmerne.

 

 • 5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes

       når mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. Be-

       styrelsen kan indkalde til generalforsamling, når

       den finder det påkrævet. Indkaldelse skal ske

       som nævnt i §4.

 • 6 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for

       en periode af 2 år med 3 eller 4 på valg hvert år.

       Bestyrelsen konstituerer sig med formand,

       næstformand, kasserer og sekretær. Desuden udpeger

       den medlemmer til Lejre Museumsråd.

       Referater af generalforsamlinger samt bestyrelses-

       møder opbevares i underskreven stand på Biblioteket

       i Kirke Hyllinge.

 • 7 Vedtægtsændringer skal besluttes ved simpelt

       flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

 • 8 Foreningen kan opløses efter vedtagelse på 2 på

       hinanden følgende generalforsamlinger med mindst

       3 ugers og højst 6 ugers mellemrum, når mindst 2/3

       af de fremmødte stemmeberettigede stemmer

       herfor.

       Ved foreningens ophør vil dens midler anvendes til

       gavn for foreningens medlemmer.


Følg os på Facebook


Følg os på Facebook


Følg os på Facebook


Følg os på FacebookLOKALHISTORIENS 
mangfoldighed

Bramsnæs lokalhistorie har tidligere været bygget op omkring beskrivelser af egnens herregårde og herremænd. Ligesom kirken og præsterne førhen fik en fremtrædende plads, når historien skulle skrives.


Bramsnæs Lokalhistoriske Forening søger i dag fortiden bredt i samfundet blandt husmænd, fiskere og handlende, skoler, krolivet og runesten. 


Bramsnæs har mange steder og oplevelser derude, der fortæller  om hvordan det var engang. 
Læs mere herArrangementer 2022

         Arrangement åbent hus i jætttestuen

Jættestuen Møllehøj bliver restaureret!

Eksperterne vil være tilstede og fortælle om fortidsmindet og arbejdet. 

 

Slots og Kulturstyrelsen har sendt Svend Illum Hansen, Torben Dehn og Jacob Noe Bovin i felten med arbejdet i jættestuen. 

 

Møllehøj blev af sikkerhedsmæssige årsager lukket for offentligheden i 2019, men nu vil restaureringen af bla. de store dæksten give mulighed for en ny og fremtidssikret adgang. 

 

Kom og se og hør om jættestuen og det meget særprægede restaureringsprojekt. 

 

Alle er velkomne!Dato: Tirsdag 20/9 og onsdag 21/9. Tid: Begge dage i tidsrummet 10-14.  Sted: Møllehøjvej, 4070 Kr. Hyllinge. 
PUBLIKATIONER om VOR EGNS HISTORIE


Læs om historiens spor i landskabet.
Det er muligt at bestille foreningens publikationer på mail: blf.bramsnaes@live.dk .


Husk at opgive navn, adresse og telefonnummer – eller på telefon til Inge Winther på  40 59 58 42.


Salget af foreningens bøger og hæfter foregår kun gennem foreningen.

Særtryk fra ROMU:
EN SPÆNDENDE HELLERISTNINGS-STEN FRA LANGTVED kr. 25
VIKINGETIDIGE KORSEMALJEFIBLER kr. 20

Læs mere her