Broncenøgle fra vikingetiden, fundet ved Kirke Hyllinge kirke af et BLF-medlem, Kaare Bøgh - Jensen. Symboliserer foreningens arbejde: at vi gerne vil åbne til fortiden.
Velkommen           Hvem er vi           Lokalhistorie          Publikationer          Nyttige links           Kontakt

 

 Hent og print

Hvem er vi 


Vedtægter 2016

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening

§ 1 Foreningens navn er ”Bramsnæs Lokalhistoriske Forening”. Foreningens hjemsted er Biblioteket i Kirke Hyllinge, Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge.

§ 2 Foreningens formål er at udbrede kendskab til og vække interesse for egnens historie, samt virke for bevarelsen af kulturhistorisk værdifulde bebyggelser og landskaber i Lejre Kommune.

§ 3 Enhver kan blive medlem af foreningen. Et medlemskab omfatter en person eller husstand (2 personer, der begge har indflydelse og stemmeret).

§ 4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes én gang årligt i februar måned. Indkaldelse til generalforsamling - ordinær eller ekstraordinær – sker med mindst 14 dages skriftlig varsel til medlemmerne.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af Bogforlagets regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Fremlæggelse af næste årsbudget
8. Valg af 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år
10. Valg af revisor for 2 år
11. Valg af revisorsuppleant for 2 år
12. Eventuelt

Referat af generalforsamlingen udsendes til medlemmerne.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. Bestyrelsen kan indkalde til generalforsamling, når den finder det påkrævet. Indkaldelse skal ske
som nævnt i §4.

§ 6 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for en periode af 2 år med 3 eller 4 på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Desuden udpeger den medlemmer til Lejre Museumsråd.
Referater af generalforsamlinger samt bestyrelsesmøder opbevares i underskreven stand på Biblioteket i Kirke Hyllinge.

§7 Vedtægtsændringer skal besluttes ved simpelt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 8 Foreningen kan opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers og højst 6 ugers mellemrum, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Ved foreningens ophør vil dens midler anvendes til gavn for foreningens medlemmer.

 

 

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening